واحد تسهیلات تشویقی آرشیو ...

 

 

باسمه تعالي

با توجه به بيانيه‌ي ماموريت دانشگاه و در جهت ترغيب و تشويق محققان ارجمند، معاونت تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه علوم پزشكي تهران طبق شرايط زير، تسهيلات مالي تشويقي را صرفا به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر اعطا مي‌نمايد.

 

  ماده 1: شرط اول براي دريافت تسهيلات تشويقي (پاداش)، ثبت آنلاين مشخصات نسخه‌ي نهايي مقاله داراي دوره (volume)، شماره (issue) و صفحه (page numberو همچنين ارسال الكترونيك (آپلود) فايل آن، مطابق با ضوابط، در سامانه‌ي تشويق مقالات به آدرس http://sw.tums.ac.ir مي‌باشد. اين سامانه متعلق به اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه است كه اين اداره زير نظر معاونت تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه فعاليت مي‌كند.

تبصره 1: در مورد مجلاتي كه فقط نسخه‌ي الكترونيك دارند، مقاله‌اي نهايي تلقي مي‌شود كه حداقل داراي دوره (volume) و شماره‌ي شناسايي مقاله (article ID) باشد.

تبصره 2: فرد ثبت كننده، موظف است در زمان ارسال اوليه‌ي مقاله و هم‌چنين در پاسخ به يادداشت‌هاي تصحيح، نهايت دقت را در تكميل و ارسال همه‌ي موارد خواسته شده به عمل اورد.

 ماده 2: اين پاداش صرفا به مقالاتي تعلق مي‌گيرد كه در آن‌ها نام و عنوان كامل دانشگاه، عينا و تنها به صورت Tehran University of Medical Sciences در مقالات لاتين و دانشگاه علوم پزشكي تهران يا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در مقالات فارسي به عنوان وابستگي دانشگاهي (affiliation) درج شده باشد. صرف نظر از علت وقوع، اشتباهات در اين خصوص، مشمول دريافت پاداش نخواهند شد.

توصيه مي‌شود در انتهاي وابستگي دانشگاهي نام شهر و كشور نيز، به ترتيب، به صورت تهران (Tehran) و ايران (Iran) در مقالات فارسي و لاتين قيد شود.

تبصره: ملاك، درج صحيح نام دانشگاه در قسمت affiliation مقاله و نه در قسمت آدرس مكاتبه، است.

 ماده 3: مسووليت اجراي مواد 1 و 2، و هم‌چنين دريافت مبلغ پاداش، در وهله‌ي اول بر عهده‌ي نويسنده‌ي مسوول مقاله است. ايشان موظف اند مبلغ تشويقي را به شكل مناسبي بين هم‌كاراني كه داراي وابستگي دانشگاهي صحيح در مقاله هستند، تقسيم نمايند.

در صورتي كه نويسنده‌ي مسوول از دانشگاه ديگري باشد يا اين كه وابستگي دانشگاهي را به شكل مندرج در ماده 2 ذكر نكرده باشد، پاداش مقاله به اولين فرد از نويسندگان كه وابستگي دانشگاهي را به شكل صحيح در مقاله درج كرده باشد، تعلق مي‌گيرد؛ اگر اين فرد نويسنده‌ي اول باشد تمامي پاداش، و در غير اين صورت، نيمي از آن پرداخت مي‌گردد. در چنين شرايطي، فرد مذكور نقش نويسنده‌ي مسوول از نظر انجام كليه امور مربوط به اين شيوه نامه را بر عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: مرجع تعيين نويسنده‌ي مسوول، در وهله‌ي اول نسخه‌ي نهايي مقاله است. در صورتي كه اين موضوع در مقاله مشخص نشده باشد، ملاك عمل، ارايه‌ي مدرك رسمي و معتبر دال بر مسوول بودن يا مراجعه به نمايه‌نامه‌اي(هايي) است كه مقاله در آن نمايه شده است. در صورت تعدد نمايه‌نامه‌ها، به ترتيب اعتبار آن‌ها عمل خواهد شد. در مواردي كه تعيين نويسنده‌ي مسوول به هيچ طريقي ممكن نباشد، اجبارا نويسنده‌ي اول به عنوان مسوول تلقي خواهد شد.

 

تبصره 2: در صورتي كه فرد ديگري از نويسندگان، به غير از نويسنده‌ي مسوول بخواهد مبلغ پاداش مقاله را دريافت نمايد، بايد نامه‌اي رسمي، امضا و (در صورت وجود) مهر شده از طرف نويسنده‌ي مسوول داشته باشد كه در آن اين اختيار به وي تفويض شده باشد. همانند ساير مدارك مرتبط با مقاله، اين مورد نيز بايد حتما به صورت الكترونيك در سامانه ارسال گردد. در چنين شرايطي، لازم است فرد مذكور، وابستگي دانشگاهي را به شكل درست، مطابق با ماده‌ي 2، ذكر كرده باشد.

 ماده 4: ملاك تشخيص نوع مقاله، در وهله‌‌ي اول نسخه نهايي مقاله و سپس دسته بندي مقالات در فهرست مجله مي باشد. در مواردي كه تعيين نوع مقاله به اين روش ها ممكن نباشد، طبق ماده 9، قضاوت بر عهده اداره‌ي انتشارت و علم سنجي دانشگاه خواهد بود.

 ماده 5: مبلغ تشويقي فقط به صورت واريز به حساب بانكي قابل پرداخت است. بنابراين فرد دريافت كننده‌ي تشويق حتما بايد شماره حسابي در يكي از شعب بانكي كه از طرف حسابداري معاونت تحقيقات و فن‌آوري معرفي مي‌شود داشته باشد و آن را در سامانه‌ي تشويق ثبت نمايد.

 ماده 6: مهلت ارسال تمامي مقالات منتشر شده در هر سال ميلادي، اعم از مقالات فارسي زبان، تا پايان سال ميلادي بعد خواهد بود.

 ماده 7: ميزان تسهيلات تشويقي بر اساس فاكتورهاي ذكر شده در جدول 1 قابل پرداخت است. به موارد خارج از جدول مذكور پاداشي تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 1: ملاك عمل براي نمايه شدن، فهرست شدن مقاله مورد نظر در نمايه‌نامه‌ي ياد شده است و صرف نمايه شدن مجله در اين مورد كافي نيست.

تبصره 2: در صورتي كه مقاله‌اي بين نمايه‌‌نامه هاي ذكر شده هم‌پوشاني (overlap) داشته باشد، بيشترين مبلغ لحاظ خواهد شد.

تبصره 3: در مورد مقالاتي كه در ISI Web of Science نمايه مي‌شوند، آخرين Impact Factor اعلام شده توسط Journal Citation Reports، در زمان ارسال مقاله، ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 4: در صورتي كه مجله نمايه شده در ISI Web of Science، داراي بالاترين Impact Factor در حداقل يكي از  حيطه‌هاي موضوعي ارايه شده توسط Journal Citation Reports باشد، و در عين حال Impact Factor آن كمتر از 5 باشد، پاداش آن معادل گروه 5 تا 10 در جدول 1 خواهد بود.

جدول 1ـ مبلغ تسهيلات تشويقي بر اساس ويژگي‌هاي مقاله

نوع مقاله

محل نمايه شدن  مقاله

ISI Web of Science1

MEDLINE

&

PubMed

Scopus

IF

30

20

IF

< 30

10

IF

< 20

5

IF

< 10

4

IF

< 5

3

IF

< 4

2

IF

< 3

1

IF

< 2

IF

1

 

اصيل2 و مروري روايتي3

 

10000

5000

2500

1500

1000

800

600

500

400

400

300

 

مروري نظام‌مند4

 

12000

6000

3000

1750

1200

1000

750

650

550

550

350

انواع نامه و گزارش‌هاي خلاصه5

3000

1500

1000

750

500

400

300

250

200

200

150

1) اين موارد عبارتند از: Science Citation Index Expanded (SCI)، Social Sciences Citation Index (SSCI) و Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). مجلاتي كه در اين مجموعه نمايه مي‌شوند اما هنوز براي آن‌ها IF محاسبه نشده است، در گروه يك (IF < 1) قرار مي‌گيرند.

2) original article

3) narrative review

4) systematic review

5) شامل mini review، letter، brief report، short communication، case report، letter to the editor.

 

توضيح 1: مواردي همچون كتاب، خلاصه مقاله كنگره‌‌ها، book review و media review مشمول دريافت اين تسهيلات نيستند.

توضيح 2: واحد مبالغ ذكر شده "هزار تومان" است.

IF: Impact Factor; MEDLINE: Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) Online.

 

 ماده 8: تاييد مقالات ثبت شده به عهده‌ي اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه و صرفا بر اساس مستندات آنلاين ارايه شده توسط فرد ثبت كننده در سامانه‌ي تشويق مقالات دانشگاه است. اين اداره هيچ‌گونه مسووليتي در قبال جست و جوي مقالات در بانك‌هاي اطلاعاتي و تكميل مدارك ناقص ندارد.

تبصره: اگر پس از سه بار ارسال يادداشت تصحيح، يا در مجموع، گذشت بيش از سه ماه از فرصت اصلاح، اقدام به تصحيح و ارسال مجدد موارد خواسته شده نشود، مقاله از دريافت پاداش محروم شده و فقط در صورتي كه مجددا ارسال صورت گيرد، همانند مورد جديد بررسي خواهد شد.

 ماده 9: در موارد خاصي كه اين شيوه نامه در مورد آن سكوت كرده يا وضوح كافي نداشته باشد، قضاوت و تصميم‌‌گيري بر عهده اداره‌ي انتشارات و علم سنجي دانشگاه خواهد بود.

 ماده 10: در صورت داشتن هر گونه اعتراض، مراتب بايد ظرف يك هفته از ابلاغ تصميم، از طريق اتوماسيون اداري يا اي ميل (tumspressnew@tums.ac.ir)، و به همراه مدارك مورد نياز به اداره‌ي انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه ارسال شود.

 

* اين شيوه‌نامه در 10 ماده و 10 تبصره در جلسه هيات رييسه دانشگاه، مورخ 24/12/1393تصويب و از تاريخ 1394/7/1 لازم الاجراست. بنابراين مفاد اين شيوه نامه، صرفا در مورد مقالاتي كه از اين تاريخ به بعد به سامانه‌ي تشويق مقالات ارسال شده باشند اجرا شده و در مورد مقالات ارسال شده قبل از اين تاريخ، بر اساس شيوه‌نامه‌ها‌ي قبلي عمل خواهد شد.

** با استناد به تبصره ماده 8 اين شيوه نامه، و به منظور يكسان سازي هر چه سريع‌تر در بررسي مقالات ارسالي، لازم است تمامي مقالات ارسال شده تا قبل از 1394/7/1، حداكثر تا پايان آذرماه 1394 تعيين تكليف شده باشند. بنابراين، لازم است اصلاحات خواسته شده در سامانه‌ي تشويق مقالات، تا تاريخ فوق انجام و ارسال شود؛ در غير اين صورت اعطاي تسهيلات تشويقي به چنين مقالاتي ملغا شده، و در صورت ارسال مجدد، مانند مورد جديد و بر اساس شيوه نامه‌ي حاضر بررسي و تعيين تكليف خواهد شد. 

دانلود فایل: