مجوز لوگو آرشیو ...

 

شرايط پذيرش اوليه كتب ارسالي جهت درج لوگو (آرم) دانشگاه

           كتب تاليفي:

  ارائه يك نسخه از كتاب به همراه درخواست از طرف صاحب اثر

 ارسال كتاب جهت داوري

جمع آوري نظر داور و در صورت نياز انعكاس به صاحب اثر جهت اعمال نظر داور

اخذ تصميم نهايي در خصوص صدور مجوز آرم بر مبناي نظر داور

 

در خصوص كتب ترجمهاي لطفا موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

 

اجازه رسمي براي ترجمه از صاحب امتياز كتاب.

* توضيح مهم : طبق مصوبه ي شوراي انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه اين مجوز هيچ گونه اقدامي براي كتاب هاي ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

كتب ترجمه شده از آخرين چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).

در كتب ترجمه شده اصل كتاب يا فصول ترجمه شده ارائه شود.

‌مترجمين كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب مي توانند آن را ارائه نمايند.