آمار

برگزيدگان اعضاي هيات علمي دانشگاه، براساس شاخص H، و داشتن مقاله‌ي پر ارجاع از ابتداي سال 2005 ميلادي تا تاريخ 10 فوريه 2010

 اسامي اعضاي هيئت علمي با بيش از 3 مقاله چاپ شده در نمايه ISI/SCI از ابتداي سال 2007 تا كنون

مقالات سال هاي 2005-2004 دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيش از شش Citation در ISI/SCI  بر اساس گزارش 11 جولاي 2007

 اسامي 30 نفر اول اعضاي هيات علمي با بيشترين تعداد مقالات علمي در ISI/SCI از اول ژانويه 1994 تا 22 سپتامبر 2007 (مرتب شده بر اساس تعداد مقالات)

اسامي 30 نفر اول اعضاي هيات علمي با بيشترين تعداد مقالات علمي در ISI/SCI از اول ژانويه 1994 تا 22 سپتامبر 2007 (مرتب شده بر اساس ميزان Citation per Paper)

اسامي 30 نفر اول اعضاي هيات علمي با بيشترين تعداد مقالات علمي در ISI/SCI از اول ژانويه 1994 تا 22 سپتامبر 2007 (مرتب شده بر اساس ميزان H-index)

اسامي 30 نفر اول اعضاي هيات علمي با بيشترين تعداد مقالات علمي در ISI/SCI از اول ژانويه 1994 تا 22 سپتامبر 2007 (مرتب شده بر اساس تعداد Citation)  

اسامي 30 نفر اول اعضاي هيات علمي با بيشترين تعداد مقالات علمي در ISI/SCI از اول ژانويه 1994 تا 22 سپتامبر 2007 (مرتب شده بر اساس تعداد Citation without Self-citation)  

 اسامي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيشترين مقاله پژوهشي در ISI/SCI به تفكيك دانشكده تا پايان سال 1387

مقالات سال هاي 2007-2004 با حداقل يك نويسنده از دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در مجلات داراي Impact Factor بيش از 10 چاپ شده اند. مرتب شده براساس Impact Factor مجله ( بر اساس گزارش 22 نوامبر 2007 از ISI/SCI)